Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dema Kozijn

Artikel 1 Definities
Onder deze algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden wordt verstaan:

Dema Kozijn VOF, Etudestraat 6, 6544 RS Nijmegen KvK: 71328904

Opdrachtgever: de wederpartij van Dema Kozijn

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dema Kozijn en een opdrachtgever waarop Dema Kozijn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dema Kozijn en derden, die betrokken worden bij de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 3 Offertes
3.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door Dema Kozijn gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Dema Kozijn is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 15 dagen wordt bevestigd.
3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Voorrijkosten
Dema Kozijn rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Dema Kozijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dema Kozijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dema Kozijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dema Kozijn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dema Kozijn zijn verstrekt, heeft Dema Kozijn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Dema Kozijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dema Kozijn is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn bij Dema Kozijn.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Dema Kozijn de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn
6.1 Het betreft een overeenkomst van opdracht, hetgeen inhoudt dat de overeenkomst van rechtswege eindigt na uitvoering van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Dema Kozijn derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dema Kozijn zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dema Kozijn de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Dema Kozijn daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, behoudt Dema Kozijn zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
9.2 Alle door Dema Kozijn verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dema Kozijn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
9.3 Dema Kozijn behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst
11.1 De vorderingen van Dema Kozijn op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• na het sluiten van de overeenkomst aan Dema Kozijn ter kennis gekomen omstandigheden geven Dema Kozijn goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• indien Dema Kozijn de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
11.2 In de genoemde gevallen is Dema Kozijn bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander geeft onverminderd het recht aan Dema Kozijn schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dema Kozijn.
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Dema Kozijn de werkzaamheden alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dema Kozijn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13 Honorarium
13.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is altijd exclusief BTW.
13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dema Kozijn, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
13.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
13.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
13.6 Indien Dema Kozijn met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dema Kozijn niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Dema Kozijn mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Dema Kozijn kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14 Betaling
14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dema Kozijn aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
14.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
14.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Dema Kozijn en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Dema Kozijn onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Incassokosten
15.1 Is de opdrachtgever in gebreke gebleven of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• 1. over de eerste € 3.000,- 15%
• 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
• 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• 5. over het meerdere 3%
15.2 Indien Dema Kozijn aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 Indien Dema Kozijn aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van Dema Kozijn, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Dema Kozijn beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c. In afwijking van hetgeen hierboven in lid b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
d. Dema Kozijn is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
e. Dema Kozijn is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) de website.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dema Kozijn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dema Kozijn niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
17.2 Dema Kozijn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dema Kozijn zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dema Kozijn opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dema Kozijn niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
17.4 Indien Dema Kozijn bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 Geschillenbeslechting
18.1 In geval van een geschil tussen partijen, zullen partijen trachten het geschil onderling te beslechten.
18.2 Ingeval onderling beslechten van het geschil tussen de partijen niet mogelijk blijkt, kunnen beide partijen zich tot de rechter wenden. De rechter in de woonplaats van Dema Kozijn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dema Kozijn het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Dema Kozijn en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door Dema Kozijn.

Open chat
Vragen?